หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนยุย
อักษรล้านนา
ข฿นฯยุ
เทียบอักษรไทย
[ขนยุย]
ความหมาย

น.ขนเป็นปุยยาว เช่น หมายุย - สุนัขที่มีขนยาวเป็นปุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนยุย (ข฿นฯยุ)