หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนบืกๆ
อักษรล้านนา
ข฿นฯบืๆกฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนบืกๆ]
ความหมาย

ก.กรนเสียงดังครืดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนบืกๆ (ข฿นฯบืๆกฯ)