หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนดังบืกๆ
อักษรล้านนา
ข฿นฯดังฯบืๆกฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนดังบืกๆ]
ความหมาย

ก.กรนมีเสียงดังครืดๆ, กรนมีเสียงดังเช่นนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนดังบืกๆ (ข฿นฯดังฯบืๆกฯ)