หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนกิ๋ว
อักษรล้านนา
ข฿นฯกิวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนกิว]
ความหมาย

น.ขนที่มักขึ้นตามไฝหรือขี้แมลงวัน มักมีไม่เกิน ๓ เส้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนกิ๋ว (ข฿นฯกิวฯ)