หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขงหนอง
อักษรล้านนา
ข฿งฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขงหนอง]
ความหมาย

ก.กลัดหนอง; ข๋บหนอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขงหนอง (ข฿งฯหนฯอฯง)