หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขงนก
อักษรล้านนา
ข฿งฯน฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ขงนก]
ความหมาย

ก.กรงนก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขงนก (ข฿งฯน฿กฯ)