หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขงขวาย
อักษรล้านนา
ข฿งฯขวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขงขวาย]
ความหมาย

ก.ขวนขวาย,เสาะหา,แสวงหา. สนงขงขวาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขงขวาย (ข฿งฯขวฯายฯ)