หน้าหลัก
ขงขวาย
ข฿งฯขวฯายฯ
[ขงขวาย]

ก.ขวนขวาย,เสาะหา,แสวงหา. สนงขงขวาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขงขวาย (ข฿งฯขวฯายฯ)