หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าเหนิด
อักษรล้านนา
กำเหินฯด
เทียบอักษรไทย
[กำเหนิด]
ความหมาย

น.กำเนิด - การเกิด,มูลเหตุดั้งเดิม ก.เกิดมีขึ้น,เป็นขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าเหนิด (กำเหินฯด)