หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าผุ๋ก
อักษรล้านนา
กำผุก
เทียบอักษรไทย
[กำผุก]
ความหมาย

ก.เอามือกำสิ่งที่เป็นฝุ่นผงอย่าง ทราย แป้ง หรือสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นก้อนหรือเม็ดเล็กๆ อย่างข้าวสาร เป็นต้น ซัดในปริมาณมาก; ถ้าซัดด้วยปริมาณน้อย เรียก ก๋ำผ็๋อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าผุ๋ก (กำผุก)