หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋ากิ๋นก๋ำอยฺู่
อักษรล้านนา
กำกินฯกำอยฯู่
เทียบอักษรไทย
[กำกินกำอฺยฺู่]
ความหมาย

ก.ถือวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน และพฤติกรรมการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับจารีตประเพณี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋ากิ๋นก๋ำอยู่ (กำกินฯกำอยฯู่)