หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำโจ้ง
อักษรล้านนา
กำโช่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กำโช่ง]
ความหมาย

ก.โยนโดยแรง,ทิ้งไปให้ไกลจากตัวด้วยการหงายมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำโจ้ง (กำโช่฿งฯ)