หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำแปง
อักษรล้านนา
กำแพงฯ
เทียบอักษรไทย
[กำแพง]
ความหมาย

ก.กำแพง - เครื่องกั้น,เครื่องล้อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำแปง (กำแพงฯ)