หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำเดือน
อักษรล้านนา
กำเดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[กำเดือน]
ความหมาย

น.ช่วงที่สตรีต้องอยู่ไฟหลังการคลอดบุตร; อยู่เดือน ก็ว่า. เรียกสตรีที่อยู่ไฟว่า แม่ก๋ำเดือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำเดือน (กำเดิอฯร)