หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำผ่อลอ
อักษรล้านนา
กำผํอฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กำผ่อลอ]
ความหมาย

ก.ถือดูหน่อยซิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำผ่อลอ (กำผํอฯลํอฯ)