หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำปีธัมม์
อักษรล้านนา
กัมีภฯร์ธัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[กัมพีร์ธัมม์]
ความหมาย

น.อุปกรณ์ที่ใช้หุ้มห่อคัมภีร์ใบลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำปีธัมม์ (กัมีภฯร์ธัม์มฯ)