หน้าหลัก
ก๋ำปีธัมม์
กัมีภฯร์ธัม์มฯ
[กัมพีร์ธัมม์]

น.อุปกรณ์ที่ใช้หุ้มห่อคัมภีร์ใบลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำปีธัมม์ (กัมีภฯร์ธัม์มฯ)