หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำนัน
อักษรล้านนา
กำนันฯ
เทียบอักษรไทย
[กำนัน]
ความหมาย

น.ตำแหน่งผู้ปกครองในระดับตำบล; แฅว่น,ป้อแฅว่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำนัน (กำนันฯ)