หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าว
อักษรล้านนา
กาวฯ
เทียบอักษรไทย
[กาว]
ความหมาย

น.ทองกวาว - เรียกดอกทองกวาวว่า ดอกก๋าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าว (กาวฯ)