หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ารหน้าหมู่
อักษรล้านนา
การฯห้นฯาหู่
เทียบอักษรไทย
[การหน้าหมู่]
ความหมาย

น.งานเพื่อสาธารณประโยชน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ารหน้าหมู่ (การฯห้นฯาหู่)