หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าร
อักษรล้านนา
การฯ
เทียบอักษรไทย
[กาน,การ]
ความหมาย

น.งานที่ทำด้วยความรู้ความชำนาญ,ถ้างานที่ทำด้วยกำลัง เช่น แบก หาม เรียก เวียก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าร (การฯ)