หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าฝาก
อักษรล้านนา
กาฝากฯ
เทียบอักษรไทย
[กาฝาก]
ความหมาย

น.กาฝาก - ชื่อพืชเบียนหลายชนิด อาศัยดูดน้ำ แร่ธาตุ หรือสารอาหารจากพืชอื่น; ต๋าฝาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าฝาก (กาฝากฯ)