หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าฝั๋ดเข้า
อักษรล้านนา
กาฝัดฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[กาฝัดเข้า]
ความหมาย

ดู...ก๋าปั๊ดเข้า

ออกเสียงล้านนา
ก๋าปั๊ดเข้า
อักษรล้านนา
กาพัดฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[กาพัดเข้า]
ความหมาย

น.พัดขนาดใหญ่ ทำด้วยไม้ไผ่สานทึบ ลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ - ๒.๐ ฟุต มีด้ามถือ ใช้พัดวีข้าวเปลือกหลังจากตีข้าว(นวดข้าว)แล้ว เพื่อให้ข้าวลีบหรือสิ่งปลอมปนอื่นๆ ปลิวออกไป; ก๋าฝั๋ดเข้า,วีปั๊ดเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าฝั๋ดเข้า (กาฝัดฯเขั้า)