หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าปู้ด
อักษรล้านนา
กาพูด
เทียบอักษรไทย
[กาพูด]
ความหมาย

น.นกกะปูด; นกก้นปู้ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าปู้ด (กาพูด)