หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋าบ้า
อักษรล้านนา
กาบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[กาบ้า]
ความหมาย

ดู...กะบ้า

ออกเสียงล้านนา
กะบ้า
อักษรล้านนา
กะบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[กะบ้า]
ความหมาย

น.นกค้อนทอง; นกก๋าบ้า ก็ว่า ดู...นกกะบ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าบ้า (กาบ้าฯ)