หน้าหลัก
ก๋างเติ๋น
กลฯางฯเตินฯ
[กลางเติน]

น.บนเรือน..ดูเติ๋น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างเติ๋น (กลฯางฯเตินฯ)