หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋างเติ๋น
อักษรล้านนา
กลฯางฯเตินฯ
เทียบอักษรไทย
[กลางเติน]
ความหมาย

น.บนเรือน..ดูเติ๋น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างเติ๋น (กลฯางฯเตินฯ)