หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋างสุ๋ด
อักษรล้านนา
กางฯสุด
เทียบอักษรไทย
[กางสุด]
ความหมาย

ก.กางมุ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างสุ๋ด (กางฯสุด)