หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋างจ้อง
อักษรล้านนา
กางฯจ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[กางจ้อง]
ความหมาย

ก.กางร่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างจ้อง (กางฯจ้อฯง)