หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋างข่วง
อักษรล้านนา
กลฯางฯข่วฯง
เทียบอักษรไทย
[กลางข่วง]
ความหมาย

น.กลางลาน,กลางสนาม; ต๊องข่วง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋างข่วง (กลฯางฯข่วฯง)