หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ออ้อย
อักษรล้านนา
กํอฯอ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กออ้อย]
ความหมาย

น.ต้นอ้อย/กออ้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ออ้อย (กํอฯอ้อฯยฯ)