หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋อหญ้าเมืองวาย
อักษรล้านนา
กํอฯห้ยฯาเมิอฯงวายฯ
เทียบอักษรไทย
[กอหย้าเมืองวาย]
ความหมาย

น.กอหญ้าสาบเสือ - เป็นไม้ล้มลุก วัชพืชทั่วไป ใบมีกลิ่นเหม็น ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อหญ้าเมืองวาย (กํอฯห้ยฯาเมิอฯงวายฯ)