หน้าหลัก
ก๋องโอ๊ะโยะโอกโหยก
กอฯงโอ฿ะโย฿ะโอ฿กฯโห฿ยฯก
[กองโอ้ะโยะโอกโหยก]

ดู...ก๋องโอกโหยก

ก๋องโอกโหยก
กอฯงโอ฿กฯโห฿ยฯก
[กองโอกโหยก]

ว.ลักษณะสิ่งของที่วางรวมกันเป็นกองสุมขนาดใหญ่; ก๋องโหยก,ก๋องโอ้ะโยะ,ก๋องโอ้ะโยะโอกโหยก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องโอ๊ะโยะโอกโหยก (กอฯงโอ฿ะโย฿ะโอ฿กฯโห฿ยฯก)