หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องโอ๊ะโยะ
อักษรล้านนา
กอฯงโอ฿ะโย฿ะ
เทียบอักษรไทย
[กองโอ๊ะโยะ]
ความหมาย

ดู...ก๋องโอกโหยก

ออกเสียงล้านนา
ก๋องโอกโหยก
อักษรล้านนา
กอฯงโอ฿กฯโห฿ยฯก
เทียบอักษรไทย
[กองโอกโหยก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่วางรวมกันเป็นกองสุมขนาดใหญ่; ก๋องโหยก,ก๋องโอ้ะโยะ,ก๋องโอ้ะโยะโอกโหยก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องโอ๊ะโยะ (กอฯงโอ฿ะโย฿ะ)