หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องโอกโหยก
อักษรล้านนา
กอฯงโอ฿กฯโห฿ยฯก
เทียบอักษรไทย
[กองโอกโหยก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่วางรวมกันเป็นกองสุมขนาดใหญ่; ก๋องโหยก,ก๋องโอ้ะโยะ,ก๋องโอ้ะโยะโอกโหยก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องโอกโหยก (กอฯงโอ฿กฯโห฿ยฯก)