หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องโหง้ก๋องโหงด
อักษรล้านนา
กอฯงโห้งฯกอฯงโง฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[กองโหง้กองโหงด]
ความหมาย

ดู...ก๋องโก้ก๋องโกด

ออกเสียงล้านนา
ก๋องโก้ก๋องโกด
อักษรล้านนา
กอฯงโก้กอฯงโก฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[กองโก้กองโกด]
ความหมาย

ว.มากมาย,ลักษณะสิ่งของที่กองรวมกันไว้มากมาย; ก๋องโหง้ก๋องโหงด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องโหง้ก๋องโหงด (กอฯงโห้งฯกอฯงโง฿ดฯ)