หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องเฮี่ยเบ้อ
อักษรล้านนา
กอฯงเร่ยฯเบิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[กองเรี่ยเบ้อ]
ความหมาย

ดู...ก๋องเบ้อ

ออกเสียงล้านนา
ก๋องเบ้อ
อักษรล้านนา
กอฯงเบิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[กองเบ้อ]
ความหมาย

ว.กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด; ก๋องเฮี่ยเบ้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องเฮี่ยเบ้อ (กอฯงเร่ยฯเบิ้อฯ)