หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องเอ๊าะเยาะ
อักษรล้านนา
กอฯงโออฯะโยอฯะ
เทียบอักษรไทย
[กองเอ๊าะเยาะ]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่วางรวมกันอยู่เป็นกองเล็กๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องเอ๊าะเยาะ (กอฯงโออฯะโยอฯะ)