หน้าหลัก
ก๋องเปิ้งโมง
ก๋องเปิ้งโมง
กลฯอฯงเปิ้งฯโม฿งฯ
[กลองเปิ้งโมง]

ดู...ก๋องแแอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องเปิ้งโมง (กลฯอฯงเปิ้งฯโม฿งฯ)