หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องอ็อกหย็อก
อักษรล้านนา
กอฯงอัอฯกหัยฯอฯก
เทียบอักษรไทย
ก๋องอ็อกหย็อก
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่เป็นกองเล็กๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องอ็อกหย็อก (กอฯงอัอฯกหัยฯอฯก)