หน้าหลัก
ก๋องหลวง
กลฯอฯงหลฯวฯง
[กลองหลวง]

น.กลองขนาดใหญ่และยาว รูปท่อทรงกลม เอวคอด เป็นกลองหน้าเดียว หุ้มด้วยหนังวัว กลองหลวง ของวัดคลองศิลา ต.สันทรายคลองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า ๑.๔๐ เมตร ท้าย ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔.๗๗ เมตร และที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า ๑.๐ เมตร ด้านหลัง ๑.๒๖ เมตร ยาวถึง ๕.๒๒ เมตร นิยมใช้แข่งเสียงดัง เรียกว่า แข่งกลองหลวง และประกอบการฟ้อน หรือการแห่ครัวทาน (ข้อมูลจาก อาจารย์วัลลภ นามวงศ์พรหม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องหลวง (กลฯอฯงหลฯวฯง)