หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องต้านง่าน
อักษรล้านนา
กอฯงท่าฯนฯง่านฯ
เทียบอักษรไทย
[กองท่านง่าน]
ความหมาย

ว.กองตระหง่าน - ลักษณะสิ่งของที่เป็นกองใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องต้านง่าน (กอฯงท่าฯนฯง่านฯ)