หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องต็อมแต็ม
อักษรล้านนา
กลฯอฯงทอฯมแทมฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองท็อมแท็ม]
ความหมาย

น.ชื่ออีกอย่างหนึ่งของกลองตะหลดปด ที่เรียกในจังหวัดน่าน; ดู...ก๋องตะหล๋ดป๋ด

ออกเสียงล้านนา
ก๋องตะหล๋ดป๋ด
อักษรล้านนา
กลฯอฯงตห฿ลฯดป฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองตะหลดปด]
ความหมาย

น.กลองเล็กสองหน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๒๐ ซ.ม. ยาวประมาณ ๘๐ ซ.ม. ใช้ไม้ตีสองอันที่มีปลายหัวกลมเล็ก มักทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่นยางรถยนต์เก่า เป็นต้น ใช้ตีให้จังหวะวงกลองตึ่งโนง กลองแอว หรือกลองหลวง (น่าน เรียก ก๋องต็อมแต็ม, แพร่ เรียก ก๋องตมเต็ม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องต็อมแต็ม (กลฯอฯงทอฯมแทมฯ)