หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องตุ๋บ
อักษรล้านนา
กลฯอฯงตุบ
เทียบอักษรไทย
[กลองตุ๋บ]
ความหมาย

ดู...ก๋องต๋อบ

ออกเสียงล้านนา
ก๋องต๋อบ
อักษรล้านนา
กลฯอฯงตัอฯบ
เทียบอักษรไทย
[กลองต็อบ]
ความหมาย

น.กลองขนาดเล็ก มีหน้าเดียวหรือสองหน้า จำนวน ๓ ใบ วางไว้ข้างซ้ายของกลองบูชา และใช้ตีให้จังหวะ; ก๋องตุ๋บ,ลูกตุ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องตุ๋บ (กลฯอฯงตุบ)