หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องขี้เหยื้อ
อักษรล้านนา
กอฯงขี้เหิ้ยฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[กองขี้เหยื้อ]
ความหมาย

น.กองขยะ - สิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้ หรือสิ่งที่เราไม่ใช้ ที่นำมากองรวมกันไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องขี้เหยื้อ (กอฯงขี้เหิ้ยฯอฯอ)