หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋อก้วย
อักษรล้านนา
กํอฯก้ลฯวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กอกล้วย]
ความหมาย

น.ต้นกล้วย/กอกล้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อก้วย (กํอฯก้ลฯวฯยฯ)