หน้าหลัก
ก๋อก้วย
ก๋อก้วย
กํอฯก้ลฯวฯยฯ
[กอกล้วย]

น.ต้นกล้วย/กอกล้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อก้วย (กํอฯก้ลฯวฯยฯ)