หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋อ
อักษรล้านนา
กํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กอ]
ความหมาย

น๑.กลุ่มของต้นไม้ที่เกิดจากเหง้าเดียวกัน,เชื้อสาย,เผ่าพันธุ์; น๒.เรียกสัตว์ที่เกิดมาในครอกเดียวกันและเป็นเพศเดียว(ทั้งครอก) เช่น หมาก๋อ; น๓.เรียก ''สระ ออ'' ในภาษาล้านนาว่า ''ไม้ก๋อ'' เมื่อใช้ผสมกับพยัญชนะแล้ว ออกเสียง ''ออ'' เช่น ผ่อลอ คอต๋อ ส้อหล้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อ (กํอฯ)