หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยสะหลาก
อักษรล้านนา
กวฯยฯสๆลฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[กวยสลาก]
ความหมาย

น.ภาชนะ หรือตะกร้าที่บรรจุเครื่องไทยทานในงานทำบุญสลากภัต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยสลาก (กวฯยฯสๆลฯากฯ)