หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยต๋าห่าง
อักษรล้านนา
กวฯยฯตาห่างฯ
เทียบอักษรไทย
[กวยตาห่าง]
ความหมาย

น.ตะกร้าที่สานให้ตาห่างๆ มักเป็นตะกร้าขนาดใหญ่ สำหรับใส่สิ่งของชิ้นโต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยต๋าห่าง (กวฯยฯตาห่างฯ)