หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วมน้ำบ่อ
อักษรล้านนา
กวฯมนาฯํ้บํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กวมน้ำบ่อ]
ความหมาย

ก.ครอบบ่อน้ำ -ใช้สิ่งของปิดบ่อน้ำ หรือสร้างบ้านเรือนปิดทับบ่อน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วมน้ำบ่อ (กวฯมนาฯํ้บํอฯ)