หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วม
อักษรล้านนา
กวฯม
เทียบอักษรไทย
[กวม]
ความหมาย

ก.ครอบ,คลุม,คร่อม,งำ,ปิด,บัง,คุ้มครอง,ปกป้อง,สิง เช่น ก๋วมน้ำบ่อ - ครอบบ่อน้ำ, ยืนก๋วมหัว - ยืนงำหัว, ผีก๋วม - ผีสิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วม (กวฯม)