หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วนเก๋า
อักษรล้านนา
กวฯรเกัา
เทียบอักษรไทย
[กวนเกา]
ความหมาย

ก.วุ่นวาย,สับสน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนเก๋า (กวฯรเกัา)