หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วนตี๋นก๋วนมือ
อักษรล้านนา
กวฯรตีนฯกวฯรมื
เทียบอักษรไทย
[กวนตีนกวนมือ]
ความหมาย

ก.ทำให้รำคาญ,รบกวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนตี๋นก๋วนมือ (กวฯรตีนฯกวฯรมื)